Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

Budżet partycypacyjny w Warszawie


  1

  Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos.

  2

  W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy, bez względu na wiek (osoby nieletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego) czy kraj pochodzenia (cudzoziemcy bez nr PESEL muszą wcześniej zgłosić się do Urzędu Dzielnicy w celu rejestracji).

  3

  Udział w budżecie partycypacyjnym można wziąć poprzez:

  • uczestniczenie w organizowanych dyskusjach (na spotkaniach lub na FORUM),
  • zgłoszenie projektu (lub kilku projektów),
  • zagłosowanie na najlepsze i najbardziej potrzebne projekty.

  4

  Budżet partycypacyjny w dzielnicach różni się:

  • kwotą do dyspozycji mieszkańców (od 1% do 2% budżetu danej dzielnicy),
  • podziałem dzielnicy na mniejsze obszary, w ramach których można zgłaszać projekty i głosować,
  • podziałem dzielnicy na poziomy: lokalny i ogólnodzielnicowy,
  • wyznaczeniem i wielkością limitu kwoty na jeden projekt.

  Więcej informacji na ten temat na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

  5

  Aby zgłosić projekt, wystarczyło do 17 lutego zalogować się i wypełnić formularz on-line. Można było wypełnić również formularz papierowy (do pobrania tu i w urzędach dzielnic) i dostarczyć do danego urzędu dzielnicy do 17 lutego. Do każdego formularza należało załączyć listę (lub jej skan) z podpisami 30 osób, które popierają projekt (tu możesz pobrać kartę poparcia). Każdy mieszkaniec Warszawy mógł zgłosić dowolną liczbę projektów w wybranych przez siebie dzielnicach!

  6

  Projekt musi spełniać kilka warunków:

  • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (czyli w 2016 roku),
  • powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta (w niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego, sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej),
  • teren ten powinien być ogólnodostępny,
  • projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.).

  Wszystkie złożone projekty zostały poddane wstępnej weryfikacji, której dokonali urzędnicy. W przypadku braków w formularzu autor miał 3 dni na wprowadzenie poprawek. Weryfikacja trwała do 26 lutego 2015 r.

  7

  Co dalej działo się ze złożonymi projektami?

  Projekty, które przeszły wstępną weryfikację zostały poddane pod dyskusję mieszkańców. W ich wyniku można było łączyć lub modyfikować projekty. Dyskusje trwały od 27 lutego do 22 marca 2015 r.

  Liczba projektów poddanych w danym obszarze pod głosowanie nie może przekraczać 50. Jeżeli projektów było więcej, odbywała się preselekcja, czyli spotkania, na których autorzy wszystkich projektów w wyniku głosowania wybrali 50 ich zdaniem najlepszych projektów w obszarze. Spotkania preselekcyjne trwały od 23 marca do 1 kwietnia 2015 r.

  Weryfikacja szczegółowa projektów trwała do 22 maja 2015 r. Jeżeli projekt zawierał braki lub błędy, pracownicy urzędu kontowali się z autorem w celu uzgodnienia poprawek. Urzędnicy sprawdzali również, czy proponowany kosztorys jest prawidłowy.

  W pierwszej połowie czerwca autorzy promują swoje projekty w trakcie imprez dzielnicowych.

  8

  Głosowanie na projekty trwa od 16 do 26 czerwca.

  • Zagłosować można elektronicznie lub poprzez kartę papierową. Głosując przez Internet na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl należy posiadać adres e-mail oraz pamiętać o kliknięciu w link aktywacyjny, który przyjdzie na skrzynkę e-mail.
  • Głosując można wybrać dowolną liczbę projektów, ale należy zmieścić się w kwocie wyznaczonej dla obszaru. Głosować można tylko JEDEN raz i tylko w JEDNEJ wybranej dzielnicy (nie trzeba w niej mieszkać). W przeciwnym razie głosy będą nieważne.
  • Niektóre dzielnice podzielone są na obszary - głosować można tylko w JEDNYM obszarze dzielnicy. Spośród dzielnic podzielonych na obszary, niektóre mają dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy - w takim przypadku zagłosować można na obu poziomach: i na projekty w obszarach i na projekty ogólnodzielnicowe.
   Jeśli będziesz głosować przez internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.
  • Wyniki głosowania mieszkańców zostaną ogłoszone do 10 lipca 2015 r. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danego obszaru albo dzielnicy, zostaną zrealizowane w 2016 roku.
   WIĘCEJ INFORMACJI O GŁOSOWANIU