Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IX.I.P/451/15.ELE - Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Projekt zakłada wyznaczenie pasów rowerowych na 7 kilometrach ulic w Śródmieściu, które połączą istniejące i planowane na 2015 r. ścieżki i pasy rowerowe w spójną sieć korytarzy rowerowych. Przy okazji zmiany w organizacji ruchu poprawią bezpieczeństwo na wybranych skrzyżowaniach i blisko 40 przejściach dla pieszych.

Oddane głosy

2966

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszty projektu po weryfikacji

1 485 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Andersa, Senatorska, pl. Bankowy, pl. Małachowskiego, Mazowiecka, pl. Powstańców Warszawy, Szpitalna, Królewska, pl. Grzybowski, pl. Trzech Krzyży, Ludna

Istotne informacje o lokalizacji

Andersa, Senatorska, pl. Bankowy, pl. Małachowskiego, Mazowiecka, pl. Powstańców Warszawy, Szpitalna, Królewska, pl. Grzybowski, pl. Trzech Krzyży, Ludna. Sczegóły w załącznikach.

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • inni: piesi i rowerz.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ogólnodostępnych dróg publicznych w wielu punktach Śródmieścia.

Pełny opis projektu

Wniosek obejmuje wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów na wybranych ulicach Śródmieścia (Ulice: Andersa, Senatorska, Pl. Bankowy, Pl. Małachowskiego, Mazowiecka, Pl. Powstańców Warszawy, Szpitalna, Królewska, Pl. Grzybowski, Pl. Trzech Krzyży, Ludna) oraz poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach objętych projektem (w szczególności na pl. Bankowym, pl. Teatralnym i pl. Trzech Krzyży). Proponowane pasy wiążą się z istniejącymi lub planowanymi do realizacji w 2015 r. ścieżkami i pasami rowerowymi, uzupełniając luki w systemie tras rowerowych w centrum Warszawy.
Zaproponowane rozwiązanie - pasy rowerowe – pozwoli osiągnąć efekt sieci niewielkim kosztem. Wytypowane we wniosku ulice mają szerokości jezdni pozwalające na wyznaczenie pasów rowerowych i azylów dla pieszych środkami organizacji ruchu, bez znaczących przebudów. Projekt nie obejmuje największych i najbardziej ruchliwych ulic (jak np. Al. Jerozolimskie) ze względu na skalę potrzebnych robót wykraczającą poza możliwości budżetu partycypacyjnego. Z podobnych przyczyn ulice zostały tak dobrane, by wyznaczenie pasów rowerowych nie wymagało ingerencji w sygnalizację świetlną. W przyszłości, w miarę modernizacji poszczególnych ulic i skrzyżowań można w niektórych przypadkach przebudować pasy na wydzielone drogi dla rowerów lub wprowadzać specjalne rozwiązania rowerowe w sygnalizacji świetlnej.

W miarę możliwości wyznaczenie pasów rowerowych powinno się wiązać z przeniesieniem przynajmniej częściowo parkowania z chodnika na pas postojowy na jezdni, by poprawić również warunki ruchu pieszego. W projekcie zaproponowano także wyznaczenie trzech nowych przejść dla pieszych, uzupełniających braki na placach Teatralnym i Trzech Krzyży, oraz wykonanie wysp osłaniających osiem istniejących przejść, co zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

Szczegółowe propozycje rozwiązań przedstawiono w załącznikach (opis i rysunki).

Projekt jest w pełni zgodny z priorytetami sformułowanymi w dokumentach strategicznych m.st. Warszawy, m.in. w "STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY
do 2015 roku i na lata kolejne" (rozdział 4.5: Transport rowerowy). Szczególnie z zasadami: spójności sieci, bezpośredniości połączeń i bezpieczeństwa ruchu drogowego (r. 4.5.2)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Śródmieście jest dzielnicą Warszawy ubogą w infrastrukturę rowerową, mimo że skupia dużą część ruchu rowerowego osób dojeżdżających do pracy, szkoły itp. Projekt pozwoli niewielkim kosztem dostosować ulice o średnim natężeniu ruchu dla ruchu rowerowego. Pasy rowerowe połączą istniejące lub aktualnie projektowane fragmenty infrastruktury rowerowej wytwarzając kilka dłuższych korytarzy przez Śródmieście na linii północ-południe i wschód-zachód. Stworzy to szkielet sieci, którą będzie można w przyszłości uzupełniać o kolejne rozwiązania. Projekt poprawi także bezpieczeństwo na szczególnie niebezpiecznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (np. Senatorska / Pl. Bankowy - 47 wypadków i kolizji w latach 2009-2013, Senatorska / Bielańska / Wierzbowa - 34).

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Andersa - koszt wyznaczenia pasów rowerowych, ew. zmian w sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy posesji nr 23, ew. budowy minironda z wyspami/azylami: 200 000 zł
Senatorska - koszt wyznaczenia pasów rowerowych, zmian w geometrii wysp oraz zmian w geometrii skrzyżowania z ul. Bielańską i Wierzbową: 220 000 zł
Pl. Bankowy – dopuszczenie ruchu rowerowego na buspasy: 10 000 zł
Pl. Małachowskiego - Koszt wyznaczenia pasów rowerowych: 15 000 zł
Mazowiecka - Koszt wyznaczenia kontrapasa wraz z sygnalizacją oraz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych: 130 000 zł
Pl. Powstańców Warszawy-Szpitalna - Koszt wyznaczenia kontrapasa oraz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych: 90 000 zł
Królewska-Grzybowska - koszt wyznaczenia pasów rowerowych wraz z sygnalizacją: 140 000 zł
Pl. Trzech Krzyży - koszt wyznaczenia pasów rowerowych oraz montażu azyli i wysp: 450 000 zł
Ludna - koszt zmiany organizacji ruchu: 60 000 zł
zjazd z mostu Świętokrzyskiego: 20 000 zł
Dokumentacja projektowa: 150 000 zł
Łączny koszt: 1 485 000 zł

Całkowity koszt projektu: 1 485 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty wynikające z bieżącego utrzymania nawierzchni dróg.


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.